About

Heljakka, Katriina Irja (Kati)

Doctor of Arts (Visual culture), Master of Arts. (Art history) and Master of Economic Sc. (International Marketing) Katriina Heljakka is a researcher of toys, play and playful learning at the Turku School of Economics at the University of Turku. Heljakka defended her doctoral thesis for Aalto university in 2013 with the doctoral thesis on adult toy play and cultures. During 2014-2020 she worked as a post doctoral researcher as part of the Academy of Finland funded Centre of Excellence in Game Culture Studies and Ludfication and the Emergence of Playful Culture, and in the Hybrid Social Play jointly funded by the Academy of Finland and Business Finland (formerly Tekes). During 2021-2022 she acted as the play expert of Mannerheim League for Child Welfare. Heljakka has also worked as a game designer, art critic, freelance writer, visual artist and curator of the Peak Experience artist collective. Currently, she studies play cultures and the ongoing toyification of various phenomena through design, life-wide and connected play, as well as play and playfulness in working life as part of the LuMo and EntreBus research groups and the EntrePlay project. Katriina is an ambassador in the U.S.-based Genius of Play program.

Taiteen tohtori (visuaalinen kulttuuri), FM (taidehistoria), Ekonomie magister (kv-markkinointi) Katriina Heljakka on lelujen, leikin ja leikillisen oppimisen tutkija Turun Yliopiston Kauppakorkeakoulussa. Heljakka väitteli Aalto Yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta vuonna 2013 aiheenaan aikuisten lelusuhteet ja leikki. Vuosina 2014-2020 Heljakka työskenteli Turun yliopiston postdoc-tutkijana Suomen Akatemian Pelitutkimuksen huippuyksikössä, sekä hankkeissa Leikillistyminen ja pelillisen kulttuurin synty ja Suomen Akatemian ja Business Finlandin yhteishankkeessa Hybrid Social Play. Vuosina 2021-2022 hän toimi Mannerheimin lastensuojeluliiton leikin asiantuntijana. Myös pelisuunnittelijana, taidekriitikkona, vapaana kirjoittajana, kuvataiteilijana ja Peak Experinece-taiteilijaryhmän kuraattorina toiminut Heljakka tutkii tällä hetkellä leikkikulttuureja ja kulttuuriin kokonaisvaltaista lelullistumista erityisesti muotoilun, elämänlaajuisen ja verkottuneen leikin sekä työelämälähtöisen leikin näkökulmista osana LuMo ja EntreBus-tutkimusryhmiä sekä EntrePlay-hanketta. Katriina toimii kansainvälisen Genius of Play -ohjelman lähettiläänä.

Download my doctoral thesis here

Download my second doctoral thesis here

CURRICULUM VITAE

Academic degrees / Akateemiset tutkinnot ja oppiarvot

Doctor of Philosophy / Filosofian tohtori, digitaalisen kulttuurin oppiaine, program of digital culture, 2018-2024, Turun yliopisto/University of Turku. Doctoral defense March 2024 / Väitellyt maaliskuussa 2024. Doctoral dissertation / Väitöskirja: How Play Moves Us: Toys, Technologies, and Mobility in a Digital World.

Doctor of Arts / Taiteen tohtori, toy researcher/lelututkija Aalto university/yliopisto, program of visual culture/visuaalisen kulttuurin oppiaine 2008-2013, Helsinki. Doctoral thesis defence June 2013 / Väitellyt kesäkuussa 2013. Doctoral dissertation / Väitöskirja: Principles of Adult Play(fulness) in contemporary toy cultures. From Wow to Flow to Glow.

Master of Arts / Taiteen maisteri, (visual culture/visuaalinen kulttuuri), Taideteollinen korkeakoulu, Porin taiteen ja median osasto, valmistunut toukokuussa 2007

Master of Arts / Filosofian maisteri, (art history/taidehistoria) (tutkintoon sisältyvä audiovisuaalisen mediakulttuurin opintokokonaisuus suoritettu Tampereen yliopistossa, 2000-2001), Turun yliopisto, valmistunut kesäkuussa 2002

Master in Sc. (Economics) / Ekonomie magister, (kansainvälinen markkinointi), Åbo Akademi, valmistunut toukokuussa 1998

Baccalaureat / Ylioppilas Björneborgs Svenska Samskola, 1994

Other professional degrees and training / Muut ammatilliset tutkinnot ja oppiarvot

CBM, Certified Board Member/Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ), 2019

Specialist Vocational Qualification in Leadership and Business Management/Johtamistaidon esimiestutkinto Rastor Academy, Finland (JET), 2007

Critic studies/Kriitikkokoulutus/ (VIRKO) Tampereen Ammatillinen Täydennyskoulutuskeskus, 2006-2007

Journalism/Lehtityön opinnot Paasikiviopisto, 1998-1999

Professional courses / Ammatillinen oppiminen

Coping with Changes: Social Emotional Learning through Play; Lego Foundation (2021)

TOY/Together Young and Old: An Intergenerational Approach, course on skills and competencies to develop and deliver successful intergenerational learning programs, (2020)

Exploring Play: The Importance of Play in Everyday Life, Sheffield University/Future Learn course (2020)

Leading for Creativity-Empowering others to tackle challenges creatively, IDEO course (2020)

Language skills / Kielitaito

Bilingual: finnish/swedish Kaksikielinen: suomi/ruotsi

Language skills/Muu kielitaito: english/englanti (excellent/erinomainen), german/saksa (good/hyvä), french/ranska (moderate/kohtalainen), spanish/espanja (supporting/auttava)

Current position / Nykyinen työtehtävä

Postdoctoral researcher, EntrePlay Project, Turku School of Economics

Lecturer/Tuntiopettaja, Doctoral student (digital culture)/Digitaalisen kulttuurin väitöskirjatutkija, Turun yliopisto

Other positions/Sidonnaisuudet muihin työtehtäviin: Member of the board/Hallituksen jäsen, Tactic Games Oy

Earlier work experience / Aiempi työkokemus

Play expert/Leikin asiantuntija, MLL keskusjärjestö Helsinki (elokuu 2021-joulukuu 2022)

Doctoral student/Tohtorikoulutettava/Apurahatutkija (toukokuu-heinäkuu 2021)

Postdoctoral researcher/Tutkijatohtori, Centre of Excellence in Game Culture Studies, Turun yliopisto, (helmikuu-huhtikuu 2021)

Research group leader/Tutkimusryhmän johtaja, Pori Laboratory of Play, Turun yliopisto, 2020-

Research manager/Tutkimuspäällikkö, KTMT/Pori Laboratory of Play, 2019-(maaliskuu) 2020

Postdoctoral researcher/Tutkijatohtori, Centre of Excellence in Game Culture Studies, Turun yliopisto, 2018

Postdoctoral researcher/Tutkijatohtori, Hybrid Social Play projekti, Tekes, Turun yliopisto (2600360411) 2016-2017;

Postdoctoral researcher/Tutkijatohtori, Ludification and Emergence of Playful Culture projekti (276012), (Suomen Akatemia, 276012), 2014 (marraskuu)-2015; Turun yliopisto

Creative Manager, 2000-2014, Game and toy designer, content creator/Peli- ja lelusuunnittelija, sisällöntuottaja 1995-/Tactic Games Oy, Suomi (Working in France/Työjakso Ranskassa/Tactic France v. 2003)

Career break / Urakatkos: Maternity leave/Äitiysvapaa 2016 maaliskuu-2017 tammikuu

Funding of research and artistic work / Tutkimuksen- ja taiteellisen toiminnan rahoitus

Entreplay-hankkeen kärkihankerahoitus, Satakunnan Kulttuurirahasto, 2023; Postimuseosäätiön työskentelyapuraha 2021; Juno-tohtoriohjelman väitöskirjan viimeistelyapuraha, 2021; Tutkimusapuraha, Liikesivistysrahasto, 2020; Siemenapuraha, Porin yliopistokeskus, 2020; Korona-apuraha, SARV 2020; KTMT/Turun yliopisto, koulutusohjelman matka-apuraha, 2019; Tutkimusapuraha, Liikesivistysrahasto, 2019; Satakunnan Korkeakoulusäätiö, apuraha tutkimusryhmän perustamiseen, 2019; Porin kaupunki, Hyvinvointiapuraha, 2019; Lasten ja nuorten suojelusäätiö, Taiteellistetun geokätköilyreitin toteutuskulut, 2018; Matka-apuraha, Turun yliopistosäätiö, 2018

CreaDemo/AVEK tuotantoapuraha, Taiteellistetun geokätköilyreitin tuotantokulut, 2018; Tutkimusapuraha, Liikesivistysrahasto, 2017; Taide-apuraha, SKR, Satakunnan rahasto 2017; Research Fellow grant, The Strong National Institute of Play 2017; Taide-apuraha, Svenska Kulturfonden i Björneborg 2016

Tutkimusapuraha, Emil Aaltosen säätiö, 2012; Matka-apuraha, Aalto University, 2012; Matka-apuraha, Aalto University, 2011; Matka-apuraha, TaiK, 2011; Matka-apuraha, TaiK, 2010; Taideapuraha, Oskar Öflundin Säätiö, 2010; Matka-apuraha, TaiK, 2010; Matka-apuraha, TaiK, 2010; Tutkimusapuraha, Suomen Kulttuurirahasto, Satakunnan Maakuntarahasto, 2009; Matka-apuraha, TaiK, 2009; Tutkimusapuraha Porin Korkeakoulusäätiö, 2009; Matka-apuraha, TaiK, 2008

Experience in supervising and leading research /
Tutkimustyön ohjaus- ja johtamiskokemus

Research group lead/Tutkimusryhmän johtaminen (Pori Laboratory of Play), 2019-

Supervisor for doctoral researcher/Jatkokoulutettavan avustava ohjaaja (Turun yliopisto Kauppakorkeakoulu, 2016-)

Supervisor for student (Master of Arts) Perustutkinto-opiskelijan ohjaaja (Aalto yliopisto, 2017)

Teaching merits and experience / Opetusansiot ja -kokemus

Course design and courses given / Opetuksen suunnittelu ja toteutus:

Playful and gameful design/Leikillinen ja pelillinen muotoilu, syventävät opinnot, 5op, 2023

The Playful Museum/Leikillistyvä museotila, syventävät opinnot, 5op, 2021

Playful World/Leikillistyvä maailma, syventävät opinnot 5op, 2019

Tourism and experience economy in a playifying world/Turismi ja elämysteollisuus leikillistyvässä maailmassa, aineopinnot 3op, 2018

Materiality of Play 2.0/Leikin materiaalisuus 2.0, aineopinnot 5op, 2017

Materiality of Play/Leikin materiaalisuus, aineopinnot 5op, 2015

Awards and fellowships / Palkinnot ja huomioinosoitukset

Critical Futures Award, AMPS 2021 (Heljakka, K. & Blomberg, A.)

Outstanding Achievement Award. The 2019 International Conference on Computational Science & Computational Intelligence (CSCI 2019) Innovative Award (Heljakka, K., Ihamäki, P., Tuomi, P. & Saarikoski, P.)

Best Paper Award. 6th International Conference on Learning and Collaboration Technologies (in the context of HCI International 2019, 26-31 July 2019, Orlando, Florida, USA (Heljakka, K. & Ihamäki, P.)

Residences (research/art) / Residenssit (tutkimus/tieteellinen ja taiteellinen toiminta)

Villa Karo, Grand-Popo, Benin, March/maaliskuu, 2023

Research Fellow, The Strong National Institute of Play, Rochester, N.Y., February/helmikuu, 2017

Academic steering groups / Akateemiset ohjausryhmät

Post-human play Steering group/ohjausryhmä, Tampereen yliopisto (2022-)

Participation in thesis committee/Väitöskirjalautakunnan jäsenyys, 2019 (Drexel University)

Steering group/ohjausryhmä, Pori Laboratory of Play, Turun yliopisto (2019)

Hybridex Steering group/ohjausryhmä/ Tampereen yliopisto (2013-2015)

ALMA Steering group/ohjausryhmä/TKKK (Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman ohjausryhmä 2013)

ASKO Steering group/TKKK (Asiantuntijatalouden kehittämisohjelma 2015)

Other scientific and academic merits / Muut tieteelliset tai akateemiset ansiot

Referee in scientific journals, examples of journals /Tieteellisten journaalien arviointitehtävät (”referee”) esimerkkejä journaaleista: Journal of Design Creativity, Journal of Simulation & Gaming, Games & Culture, Journal of Imagination, Cognition & Personality, Participations, Czech Journal of Sociology, Human Technology Journal, Työelämän tutkimus, To DiGRA, WiderScreen, Journal of Tourism Management, International Journal of Education Research Open.

Referee in conferences/Tieteellisten konferenssien arviointitehtävät, esimerkkejä IDC, CHI Play, RO-MAN, TechLing. Evaluator of funding proposals/Osallistuminen rahoitushakemusten kansainväliseen vertaisarviointiin asiantuntijana, HERA, 2017.

International keynotes and other lectures / Merkittävät kansainväliset kutsu- ja keynote -luennot

Clash of Realities 2021, Aarhus University/Interactive Minds Centre 2018, International Conference Play culture in modern childhood, 2018, IT University of Copenhagen 2015, World’s First Congress on Play, San Francisco, 2014, Hong Kong International Toy Fair, January 2013, ChiTag, Chicago/Women in Toys Seminar, November 2012.

Scientific and societal impact of research (some examples of key publications) / Tutkimustyön tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus (esimerkkejä tutkimusjulkaisuista)

A1 Heljakka, K. (2023) Building Playful Resilience in Higher Education: Learning by Doing and Doing by Playing. Frontiers in Education (Vol. 8). Frontiers.

A3 Heljakka, K. & Blomberg, A. (2022) Materialising Playfulness: Dveeloping a Social Play Space for a Multidisciplinary Research Community. Teoksessa

Anderson, Kelly L. (toim.) Participatory Practice in Space, Place and Service Design. Questions of Access, Engagment and Creative Experience. Vernon Press, 125-144. (AMPS Critical Futures Award 2021)

A3 Heljakka, K. (2021) From Playborers and Kidults to Toy Players: Adults who play for Pleasure, Work, and Leisure. In (Eds.) Alemany Oliver, Mathieu & Belk,

Russell, W. Like a Child Would Do. An Interdisciplinary Approach to Childlikeness in Past and Current Societies. Universitas Press, Montreal, 177–193.

A1 Heljakka, K. & Räikkönen, J. (2021) Puzzling out “Toyrism”: Conceptualizing value co-creation in toy tourism. Tourism Management Perspectives, Volume 38, April 2021.

A3 Heljakka, K., & Ihamäki, P. (2020) Toy tourism. From Travel Bugs to characters with wanderlust. Teoksessa Nicky van Es, Stijn Reijnders, Leonieke Bolderman ja Abby Waysdorf (toim.) Locating Imagination. Popular Culture, Tourism & Belonging. Routledge, 183–199.

A4 Heljakka, K. & Ihamäki, P., Tuomi, P., Saarikoski, P. (2019) Gamified Coding: Toy Robots and Playful Learning in Early Education. The 2019 International Conference on Computational Science & Computational Intelligence (CSCI 2019), 5- 7.12. 2019, Las Vegas, USA. (Outstanding Achievement Award)

A4 Heljakka, K. & Ihamäki, P. (2019) Ready, Steady, Move! Coding toys, Preschoolers and Mobile Playful Learning. In

Proceedings of HCI2019, 21st International Conference on Human-Computer Interaction, 26-31.7.2019, Orlando, Florida, USA. (Best Paper Award)

A1 Heljakka, K., & Harviainen, J.T. (2019) From Displays and Dioramas to Doll Dramas: Adult World Building and World Playing with Toys.” American Journal of Play, 351-378.

A4 Heljakka, K. (2018, July). Rethinking Adult Toy Play in the Age of Ludic Liberation Imaginative, visual and social object-interactions of mature players. Proceedings of the 8th International Toy Research Association World Conference, 11-13 July, Paris, France.

A3 Heljakka, K & Ihamäki, P. (2019) Persuasive Toy Friends and Preschoolers: Playtesting IoToys. Teoksessa (toim.) Mascheroni, G. & Holloway, D. (2019) Internet of Toys -Practices, Affordances and the Political Economy of Children’s Smart Play, 159-178. Palgrave Macmillan.

A1 Heljakka, K. & Ihamäki, P. (2018) Verkottunut esineleikki osana esiopetusta: Lelujen Internet leikillisen oppimisen välineenä, Lähikuva Vol. 31, No. 2, 2018, s. 22-49.

A4 Ihamäki P., Heljakka K. (2018) The Internet of Toys, Connectedness and Character-Based Play in Early Education. In: Arai K., Bhatia R., Kapoor S. (eds) Proceedings of the Future Technologies Conference (FTC) 2018. FTC 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 880. Springer, Cham, 1079-1096.

A1 Heljakka, K., Harviainen, J.T. & Suominen, J. (2018) Stigma avoidance through visual contextualization: Adult toy play on photo-sharing social media. New Media & Society 20, no. 8 (2018): 2781-2799.

A1 Heljakka, K. (2018) More than collectors: exploring theorists’, hobbyists’ and everyday players’ rhetoric in adult play with character toys. Games and Culture, 13(3), 240-259.

A4 Heljakka, K. & Ihamäki, P. (2017) Digital natives and Cardboard Cubes: Co-Creating a Physical Play(ful) Ideation Tool with Preschool Children, In IDC’17 June 27-30, 2017, Stanford, CA, USA.

Heljakka, K. (2013) Principles of adult play (fulness) in contemporary toy cultures: From Wow to Flow to Glow. School of Arts, Design and Architecture (väitöskirja), Aalto yliopisto.

Artistic merits, critiques, curatorial work, exhibitions / Taiteelliset ansiot, kritiikit, kuratointi- ja näyttelytoiminta

Art critic/Kuvataidekriitikko, Satakunnan Kansa, 2003- (over 600 published critiques in 2023/Yli 600 julkaistua taidekritiikkiä vuonna 2023).

Curatorship and artist in group exhibitions/Kuratointi- ja näyttelytoiminta taiteilijana: Peak Experience, kuraattori/tuottaja/taiteilija ryhmänäyttelyssä

Art exhibitions/Taidenäyttelyt: Peak Experience Wealth Lodge at Krikutilli, Luvia (June-August 2023); Peak Experience Wicked Lodge at Krikutilli, Luvia (June-August 2022), Peak Experience Illuminated at Lapinlahti, Helsinki (November 2021-January 2021), Peak Experience Immersive Edit, virtual exhibition (Summer 2021), Scenes of Solitude, Caffé Locale, Pori (September 2020) By the Sea, valokuvanäyttely, Caffé Locale, Pori (June 2020); La Serenissima, valokuvanäyttely, Caffé Locale, Pori (September 2019); Peak Experience, kuraattori/tuottaja/taiteilija ryhmänäyttelyssä, Ivana Helsinki House, Helsinki (November 2018); Peak Experience, kuraattori/tuottaja/taiteilija ryhmänäyttelyssä, Superwood Festival, Helsinki (October 2018); Sadan vuoden leikki, yksityisnäyttely, Galleria Ekqvist, Noormarkku (2017); Sigrid – Secrets. Art experiences through Geocaching, Rauma (2017-); Peak Experience, kuraattori/taiteilija ryhmänäyttely, Creat Space, Helsinki (2017); Peak Experience, kuraattori/ taiteilija ryhmänäyttelyssä, P-galleria, Pori (November 2016); Intiaanikesän paluu / Return of Indian Summer, 2ndLifeShop, Pori (October 2016); Sigrid – Secrects. Art experiences through Geocaching, Vihervuosi, Pori May 2016; Ympäristökoru, ryhmänäyttely, Vuojoen Kartano, June – August 2015; Play Away, yksityisnäyttely, P-galleria, Dec. 2014 – Jan. 2015; Altered Barbie, -ryhmänäyttely, San Francisco, Shotwell Gallery, November, 2014; La Serenissima, yksityisnäyttely, Osteria da Filippo, Rauma, Syysk. 2014 – Tampere 2015; Pop up -näyttely, Photoplay by Kati H, Oasis, Tampere University, 2014; Pop up -näyttely, Photoplay by Kati H, Lasipalatsi, Helsinki, 2014; Photoplay by Kati H, ITRA Conference exhibition, Braga, Portugal 2014; Perhonen sentään, ryhmänäyttely Kuppila, Pori 2014; Paraati, ryhmänäyttely, P-galleria, Pori 2014; Vuoden sato, ryhmänäyttely, Galleria Liisa Ekqvist, Noormarkku, 2013; Altered Barbie, ryhmänäyttely, San Francisco, Shotwell Gallery, 2013; Kuvaleikki, lelututkija aikuisen leikin jäljillä, yksityisnäyttely, Galleria Liisa Ekqvist, Noormarkku, 2013; Taidetta ja leluja tutkijan kokoelmista, yksityisnäyttely, Lelumuseo Hevosenkenkä, 2013; Avoin-näyttely, ryhmänäyttely, P-galleria, Pori 2013; Joy & Play in Business, yksityisnäyttely, Idean House, Helsinki 2012; Koetila 2.0, ryhmänäyttely, Generaattorigalleria Pori, 2012; Intiaanikesä, yksityisnäyttely, Design Boulevard, Tampere, 2012; Free Play, yksityisnäyttely, Galleria Elise Eteläranta, Pori, 2012; Vaahtokarkki, ryhmänäyttely, Haiharan Taidekeskus Tampere, 2012; Pori ARZZ 2012, ryhmänäyttely, Generaattorigalleria, Pori, 2012; Little Indian Summer Girl, yksityisnäyttely, IVANAHelsinki Concept Store, New York, 2012; Kalifornia. California. yksityisnäyttely, Galleria Elise, Pori, 2011-2012; Porin Saskiat ryhmänäyttely, Galleria Elise, Pori, 2011; Ympäristö, ryhmänäyttely, Portait’S, Pori 2011; Koetila, ryhmänäyttely Värjäämö, Pori 2011; Taidelehmät, ryhmänäyttely, Porin Saskiat, Pori, 2011; This is Play, yksityisnäyttely, Galleria Elise, Pori, 2011; Escape in Wonderland, yksityisnäyttely, Galleria IMMU, Espoo, 2010; Escape in Wonderland, yksityisnäyttely, Helsinki Book Fair, 2010; Makeaa taidetta, Porin Saskiat, ryhmänäyttely,Mikalesgården, Pori, 2010; Escape in Wonderland, yksityisnäyttely, Espoon Kulttuuritalo, 2010; Ars Joki Vars, ryhmänäyttely, Jämsä, 2010; Leaving Circus for Holiday, yksityisnäyttely, IVANAHelsinki Campus, 2010; 6 – ryhmänäyttely, Portait’S Galleria, Pori, 2010; Escape in Wonderland, yksityisnäyttely, Kauppakeskus Kamppi, Helsinki, 2010; Escape in Wonderland, yksityisnäyttely, Portait’S Galleria, Pori 2010; Porin Taiteilijaseuran Avoin näyttely, ryhmänäyttely, Pori, 2009; Fashion Doll, yksityisnäyttely, Televisio, Turku, 2009; Kulmagalleria/Tervetuloa Kaupunkitilaan, yksityisnäyttely, Porin Kauppahalli, 2009; Shiimess, ryhmänäyttely, Helsinki, 2009; Outotalo, ryhmänäyttely, Pori, 2008; Generaattorigalleria, ryhmänäyttely, Pori, 2007.

Public artworks / Julkiset taideteokset

Sigrid-Secrets Merellinen Pori (2019), Sigrid-Secrets Goes Rauma, 2018, art/geocaching experience / taidegeokätköreitti Rauma, Sigrid-Secrets rt/geocaching experience / taidegeokätköreitti, Pori, 2016, Sininen asetelma (photographic art work / valokuvateos) Pori Art Museum, Café Muusa 2015; Let’s Play (participatory installation / osallistava tilateos), Miami Restaurant, Pori 2012-2014.

Merits in popularization of science and media appearances (examples) /
Ansiot tiedeviestinnässä ja asiantuntijana esiintyminen mediassa (esimerkkejä)

Helsingin Sanomat Kuukausiliite, syyskuu 2023; YLE Aamu TV 2023; Helsingin Sanomat, joulukuu 2022; Savon Sanomat, joulukuu 2022; MTV3 Aamulähetys, marraskuu 2022, Huffington Post, lokakuu 2022,Turun sanomat, toukokuu 2021, MeNaiset, toukokuu 2021, YLE uutiset (TV), joulukuu 2020, Turun Sanomat, syyskuu 2020; YLE Puhe & YLE Ajankohtainen, elokuu, 2020; Etelä-Suomen Sanomat, kesäkuu 2020; Kirkko&Kaupunki, 2020; Meidän Perhe, 2020;Alue-uutiset, 2019; YLE Satakunnan radio, elokuu 2019; Porilaine, helmikuu 2019; YLE Satakunta, helmikuu 2019; Barn & Leksak 1/2019; Länsi-Suomi, syyskuu 2018; Etelä-Suomen Sanomat, heinäkuu 2018; Helsingin Sanomat, kesäkuu 2018; Aviisi, huhtikuu 2018; Satakunnan Kansa, toukokuu 2017; YLE Satakunta, toukokuu 2017; YLE AamuTV, toukokuu 2017; YLE Puhe, tammikuu 2017; Radio Helsinki, tammikuu, 2017; Satakunnan Viikko, marraskuu, 2016; Nukke & Lelu, syyskuu 2016; SuomiAreena, heinäkuu 2016; YLE Puhe, radio, maaliskuu 2016; YLE Fem, TV (Efter Nio) helmikuu 2016; Satakunnan Viikko, tammikuu 2016; YLE, radio, joulukuu 2015; Karjalainen, marraskuu 2015; Satakunnan Kansa /Porilainen, marraskuu 2015; Lännen media, heinäkuu 2015; YLE, AamuTV, heinäkuu 2015; Satakunnan Kansa, lelututkijan kommentti, kesäkuu 2015; Radio Pori, joulukuu 2014; Raumalainen, lokakuu 2014; YLE, Prisma Studio, syyskuu 2014; Toys (leluteollisuuden ammattilehti), helmikuu 2014; Legetoj & Hobby (leluteollisuuden ammattilehti) 2013; Leksaksrevyn (leluteollisuuden ammattilehti) 2013; Lelukauppiaslehti (leluteollisuuden ammattilehti) 2013; Global Toy News (leluteollisuuden ammattilehti) 2013; Satakunnan Kansa, kesäkuu 2013; SuomiAreena, 2012; YLE Uutiset 2011; City-lehti 2011; Turun Sanomat, 2011; Satakunnan Kansa, 2010; YLE/Satakunnan Radio, haastattelu, toukokuu, 2009; Satakunnan Kansa, kevät 2009.

Positions of responsibility / Luottamustehtävät

Consul of Sweden, Pori and Satakunta area / Ruotsin kunniakonsuli, Satakunnan alue, 2022-

Mentoring program/Mentorointiohjelma, (student mentor/opiskelijamentori) Aalto Yliopisto, 2015-

Suomen Nukke- ja leluyhdistys ry (Finnish Doll and Toy Association), president/puheenjohtaja 2014, Member of the board/hallituksen jäsen, 2016-

Mentoring program/Mentorointiohjelma (student mentor/opiskelijamentori), Prizztech, Pori, 2012-

Hybridex Project (toys/games) Tampere University Game Lab, Member of the steering group/johtoryhmän jäsen, 2012-2014

ITRA (International Toy Researchers Association) Member of the board / hallituksen jäsen, 2011-2018

WIT (Women in Toys Entertainment and Licensing) Chairwoman for Scandinavia 2009-, Member of research committee

PCA (Popular Culture Association) Finland, sihteeri, 2009-2012

Pori Rotaract (President/Presidentti 2003-2004, Member of the board/hallituksen jäsen 2001-2005)

Memberships

ENTRE-tutkimusverkosto (European Network of Toy Research, kansainvälinen), ENTREBUS-tutkimusryhmä, Genius of Play program, Pori Laboratory of Play -tutkimusryhmä, LuMotutkimusryhmä, SARV, AICA, ITRA, PCA, WIT, PCAFinland, Kultturintutkimuksen Seura, Porin Saskiat, Suomen Nukke- ja leluyhdistys ry

Partners (in research and artistic work)

Helsinki area / Suur-Helsinki: Tiedekeskus Heureka, Museo Leikki (ent. Lelumuseo Hevosenkenkä), OPH: Liikkuva varhaiskasvatus -verkosto; MLL Leikkipäiväverkosto, Designmuseo, Kansallismuseo; Tampere: Postimuseo, HUMAK, SuoMu.
Satakunta: MLL, Porin kaupunki, kaupunkisuunnittelu, Satakunnan museo, Rosenlew museo, Rauman kaupunki, kulttuuritoimi; puistotoimi; Lönnströmin taidemuseo, Kuvataidepäiväkoti Viikari (suomen- ja englanninkieliset ryhmät); Björneborgs Svenska Samskola, Svenska Kulturfonden i Björneborg; Läänintaiteilija Mollu Heino (Kätketty taide -näyttely/Vihervuosi Pori 2016); Rauman OKL, Studio 1851, Porin Taidemuseo, Porin Taiteilijaseura / P-galleria; Galleria Liisa Ekqvist, Porin taide- ja taideteollisuusyhdistys, Soroptimistit, Pori.